Regulamin sklepu Thermosfera

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób korzystania ze Sklepu Internetowego, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady rejestracji.

I.Definicje

1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

3. Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:
a. Pocztę Polską S.A.
b. Firmę Kurierską

4. Formularz Rejestracji - formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

5. Formularz Zamówienia - Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

6. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

7. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

8. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

9. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta.

10. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

11. Sprzedawca - Bomawit Jan Maciej Witkowski ul. Graniczna 10 05-822 Milanówek prowadzący działalność gospodarczą. wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, będący jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.

12. Sklep Internetowy - zwany Sklepem dostepny pod adresem internetowym: www.thermosfera.pl

13. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży towaru zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

II. Informacje ogólne

1. Sklep jest prowadzony przez firmę:

Bomawit Jan Maciej Witkowski
ul. Graniczna 10
05-822 Milanówek
Tel/Fax: +48 22 7583743
E-Mail: info@thermosfera.pl
NIP: 118-022-20-84
REGON: 015641150
Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

2. Sklep Internetowy znajduje się na stronie internetowej pod adresem www.thermosfera.pl.

3. Rejestracja w Sklepie oraz przeglądanie oferty Sklepu są nieodpłatne przez czas nieoznaczony.

4. Każda osoba korzystająca ze Sklepu („Klient”) przyjmuje do wiadomości, że obsługa Klienta odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych, wskazanych w Dziale III, poprzez sieć telekomunikacyjną, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.).

5. W celu założenia konta pozwalającego na składanie zamówień w Sklepie, stałe monitorowanie statusu zamówienia oraz historii zamówień, Klient powinien zarejestrować się na stronie internetowej wymienionej w pkt. 3 (powyżej). Rejestracja następuje poprzez wypełnienie interaktywnego formularza rejestracyjnego. Formularz wystarczy wypełnić tylko raz. Login i hasło uprawniają Klienta do logowania się.

6. Po zarejestrowaniu się w systemie każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

7. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji.

8. Złożone zamówienie jest realizowane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

III. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Dla zapewnienia bezpieczeństwa i wygody korzystania ze Sklepu, Klient powinien dysponować urządzeniem spełniającym określone standardy:

a. Aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTP,
b. Prawidłowo zainstalowaną przeglądarkę internetową obsługującą standard XHTML 1.1 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów CSS2, np. Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 5.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 10.0 lub nowszej, Opera w wersji 10.0 lub nowszej,
c. Włączoną obsługę Java Script oraz cookies (zwykle domyślnie włączona w przeglądarce),
d. Aktywny adres e-mail (szczegółowa informacja dotycząca wykorzystania adresu e-mail przez Sklep podana jest poniżej)

2. Sklep przesyła klientom opisane w niniejszym regulaminie (pkt III) e-maile będące treścią cyfrową w rozumieniu przepisów ustawy o prawach konsumenta wyłącznie celem prawidłowej realizacji zamówienia

IV. Przetwarzanie danych osobowych

1. Do prawidłowej rejestracji w Sklepie niezbędne jest:
a. podanie imienia i nazwiska, oraz danych adresowych,
b. podanie aktywnego adresu e-mail,
c. podanie aktywnego numeru telefonu,
d. zdefiniowanie hasła, które jest znane jedynie Klientowi.

2. Do prawidłowej realizacji zamówień w Sklepie niezbędne są następujące dane:
a. imię,
b. nazwisko,
c. dane adresowe,
d. e-mail,
e. numer telefonu kontaktowego.

3. Na adres e-mail wysyłane będą następujące treści:
a. wiadomość potwierdzająca rejestrację konta w Sklepie,
b. informacje o kolejnych etapach realizacji zamówienia w Sklepie,
c. informacje o anulacji lub zmianie terminu realizacji zamówienia w Sklepie,

4. Podany numer telefonu wykorzystywany będzie w celu:
a. konsultacji realizacji zamówienia,
b. wysyłania informacji o statusie przesyłki,
c. informowania o anulacji i/lub zmianie terminu realizacji zamówienia w Sklepie.

5. Dane osobowe klientów zbierane za pośrednictwem Sklepu zbierane są zgodnie z wolą Klienta w celu realizacji Umowy Sprzedaży.

6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Może skorzystać z jednego z następujących sposobów:
a. Wysłanie pisemnie na adres: Bomawit Jan Maciej Witkowski ul. Graniczna 10 05-822 Milanówek
b. Wysłanie na adres mailowy: info@thermosfera.pl
c. Wysłanie faxem na numer: +48 22 758 37 43

7. Sklep przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.

V. Przyjmowanie i realizacja zamówień w sklepie

1. Klient składa zamówienie w Sklepie poprzez dokonanie wyboru towarów i umieszczenie ich w elektronicznym „koszyku” oraz wypełnienie formularza zamówienia („krok po kroku”).

2. W trakcie składania Zamówienia za pomocą formularza – do momentu złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu.

3. Wybór właściwej formy płatności następuje podczas wypełniania formularza zamówienia.

4. Z chwilą potwierdzenia zamówienia dochodzi do zawarcia pomiędzy Klientem a Sprzedawcą umowy sprzedaży towaru. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

5. Klient jest informowany na bieżąco o statusie realizacji zamówienia drogą mailową oraz, w przypadku zarejestrowanych Klientów, przez zakładkę „Konto”.

6. W przypadku wątpliwości co do poprawności danych teleadresowych, nieprawidłowego kodu pocztowego itp., Sprzedawca skontaktuje się z Klientem telefonicznie lub poprzez e-mail w celu weryfikacji danych.

VI. Ceny towarów

1. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT), nie zawierają kosztów dostawy.

2. Cena podana przy każdym towarze prezentowanym w Sklepie jest wiążącą w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

3. Na życzenie Klienta Sprzedawca wystawia faktury VAT. W celu wystawienia faktury należy wypełnić pole NIP w formularzu zamówienia oraz umieścić informację w komentarzu zamówienia.

VII. Czas, sposób i koszt realizacji zamówienia

1. Dostawa towaru dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dostawy pod adres wskazany przez Klienta są realizowane przy zamówieniach:
a. płatnych z góry, po zaksięgowaniu wpłaty
b. za pobraniem przy odbiorze towaru

3. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży dostawa zamówienia zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 2-5 dni roboczych licząc od dnia, w którym została zawarta umowa sprzedaży.

4. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania zamówienia.

5. Sklep udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy:
a. przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa za pobraniem
b. przesyłka kurierska

6. Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysłany poprzez wybraną przez Klienta firmę świadczącą usługi transportowe.

7. Przekazanie zamówionych towarów firmie przewozowej jest realizowane w dni robocze: od poniedziałku do piątku. Czas dostawy liczony jest w dniach roboczych.

8. Koszty dostawy zostaną uwzględnione na fakturze zgodnie z informacją wyświetlaną w potwierdzeniu zamówienia.

9. W momencie przekazania zamówionego towaru przez Sklep do firmy przewozowej, Klient otrzymuje na swój adres e-mail wiadomość o wysyłce zamówienia wraz z informacją o numerze przesyłki. Zarejestrowany Klient w zakładce „Konto” może poprzez kliknięcie na wskazany link śledzić drogę swojej przesyłki.

10. Zamówienie przekazane firmie przewozowej zmienia swój status na „wysłane”.

11. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest o tym niezwłocznie informowany. Klient decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

VIII. Formy płatności

1. Sklep udostępnia następujące sposoby płatności:
a. przelew bankowy na rachunek Sklepu (dane rachunku bankowego firmy Bomawit wskazane są poniżej oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu zamówienia)
mBank S.A.,
numer rachunku: 90 1140 2004 0000 3002 6271 9945

b. płatność za pobraniem przy odbiorze towaru – gotówka,
c. szybkie płatności elektronicznie za pośrednictwem serwisu Transferuj.pl (Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412357, NIP: 7773061579)

2. Wybór właściwej formy płatności następuje podczas wypełniania formularza zamówienia.

3. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

IX. Odstąpienie od umowy

1. Klient dokonujący zakupów w Sklepie, na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni (14 dni). Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie czternastu dni (14 dni) od dnia w którym objął w posiadanie towar lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

2. Klient może skorzystać z jednego z następujących sposobów odstąpienia od umowy:
a. wysłanie odstąpienia od umowy na adres pocztowy: Bomawit Jan Maciej Witkowski, ul. Graniczna 10, 05-822 Milanówek
b. wysłanie odstąpienia od umowy na adres mailowy: info@thermosfera.pl
c. wysłanie odstąpienia od umowy faxem na numer: +48 22 758 37 43

3. W przypadku odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą.

4. Sprzedawca przesyła na adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. Sprzedawca zwraca Klientowi dokonane przez niego płatności (w tym koszty dostarczenia towaru) w terminie czternastu dni (14 dni) od otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Klient ma obowiązek niezwłocznie zwrócić towar Sprzedawcy, jednak nie później niż w terminie czternastu dni (14 dni) od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie towaru przed jego upływem.

10. W przypadku odstąpienia od umowy zakupu Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

X. Reklamacje dotyczące towarów

1. Klient w przypadku wystąpienia wady fizycznej bądź prawnej towaru ma prawo żądać od Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej: (i) obniżenia ceny towaru, a w przypadku wady istotnej - odstąpienia od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad.

2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:
a. pisemnie na adres: Bomawit Jan Maciej Witkowski ul. Graniczna 10 05-822 Milanówek
b. adres mailowy: info@thermosfera.pl
c. faxem na numer: +48 22 758 37 43

3. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
a. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta,
b. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
c. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta,
d. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

4. Sprzedawca odpowie na żądanie Klienta w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia niezgodności towaru z umową. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za zasadną.

5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Klienta adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu reklamacji, jest obowiązany dostarczyć wadliwy produkt na adres sklepu. Koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

XI. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać:
a. pisemnie na adres: Jan Maciej Witkowski, ul. Graniczna 10, 05-822 Milanówek,
b. mailowo na adres info@thermosfera.pl
c. przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie.

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, Jeśli tego nie zrobi, reklamacja zostaje uznana za zasadną.

XII. Postanowienia końcowe

1. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek działalności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

3. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

4. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu. Aktualny Regulamin Sklepu jest dostępny pod adresem www.thermosfera.pl/content/6-regulamin.

5. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur:
a. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Załączniki:

1. Wzór odstąpienia od umowy [PDF]

Copyright © 2017 Thermosfera. Wszystkie prawa zastrzeżone.